Statut Diskusara

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), na sjednici

Skupštine udruge Diskusari- Hrvatska Udruga Ljubitelja Diskusa ,održanoj 25.09.2015. u Bilju donesen je

 

 

S T A T U T

 

                                           Hrvatska Udruga Ljubitelja Diskusa

 

 

I

 

O S N O V N E O D R E D B E

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o

ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju

ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

 

Članak 2.

 

Naziv Udruge je: Diskusari – Hrvatska udruga ljubitelja diskusa

Skraćeni naziv Udruge je: Diskusari

Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku Croatian Discus Keepers Society
Skraćeni naziv na Engleskom je CDKS

Sjedište Udruge je u Bilju.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske

 

 

Članak 3.

 

Diskusari – Hrvatska udruga ljubitelja diskusa je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Diskusari – Hrvatska udruga ljubitelja diskusa je neprofitna pravna osoba.

 

 

Članak 4.

 

Udruga posjeduje  pečat.

Pečat Udruge je:okruglog oblika promjera 4cm.Na pečatu je ispisan naziv Udruge koji glasi Hrvatska udruga ljubitelja diskusa , te sjedište Bilje sa stiliziranim crtežom diskusa.

 

Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge, Tajnik Udruge te drugi članovi Udruge koji se ovlaste za zastupanje Udruge.

 

Članak 5.

 

Udrugu u pravnom prometu zastupa Predsjednik , Tajnik i Blagajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

II

 

C I LJ E V I , P O D R U Č J A  D J E L O V ANJA S U K L A D N O C I L J E V I MA

D J E L A T N O S T I U D R U G E

 

 

Članak 6.

 

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja držanja i uzgoja akvarijskih riba diskusa (Symphysodon) u Hrvatskoj.

 

 

Članak 7.

 

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 6. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • savjetovanje i pomoć osobama zainteresiranima za držanje i uzgoj diskusa;
 • izdavanje časopisa, publikacija i letaka sukladno posebnim propisima;
 • uspostavljanje stručne suradnje sa stručnjacima i asocijacijama za akvaristiku, te za držanje i uzgoj diskusa iz Hrvatske ili inozemstva;
 • sudjelovanje u programima u organizaciji, koji se provode u cilju razvitka, unapređenja, te promidžbe akvaristike i držanja i uzgoja diskusa te ekologije;
 • okupljanje građana koji se bave, koriste ili su na neki drugi način povezani sa akvaristikom i diskusima;
 • poticanje djelotvornog razvoja i unapređenje akvaristike;
 • aktivno korištenje i procjena uporabljivosti akvarističke opreme i tehnologije;
 • organiziranje seminara, predavanja i radionica o akvaristici i držanju i uzgoju diskusa te ekologiji;
 • popularizacija znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća samog akvarističkog hobija i držanja i uzgoja diskusa, kao i ekologije predavanjima, izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju, mogućnosti prosudbe, širenju i primjeni tih postignuća od strane što većeg pučanstva, a naročito mladeži, i njihovom poticanju za bavljenje prirodoslovnim i ekološkim djelatnostima;
 • održavanje natjecanja, susreta, izložbi, stručnih ekskurzija i sličnih priredbi, te sudjelovanje na sličnim manifestacijama u organizaciji drugih udruga;
 • suradnja sa gospodarskim i drugim organizacijama te školama;
 • školovanje i osposobljavanje članova za stjecanje i proširivanje znanja i vještina, izražavanje i potvrđivanje njihovih stvaralačkih sklonosti i sposobnosti u svrhu primjene i korištenja sveukupnog potencijala akvarističkih dostignuća, te zaštite i unapređivanja životnog i radnog okoliša;
 • ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva Udruge.

Članak 8.

 

Rad Udruge je javan, osim u slučajevima kada ovaj Statut ili drugi opći akt određuju drugačije.

Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se izvještavanjem članova pismenim i usmenim putem, putem sredstava javnog priopčavanja ili na neki drugi prikladan način.

Javnost se može djelomično isključiti u slučajevima rasprave o upravljanju financijama i imovinom Udruge, kada o tome raspravlja Skupština ili Upravni odbor Udruge.

 

III

 

Č L A N S T V O U U D R U Z I

 

Članak 9.

 

Članstvo u Udruzi može biti punopravno,pridruženo i počasno.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna fizička osoba,koja je zainteresirna za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.
Članovi udruge mogu biti i osobe iz inozemstva.

Pridruženim članom Udruge može postati svaka maloljetna fizička osoba,koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Osoba koja želi postati punopravnim ili pridruženim članom Udruge podnosi pisani zahtjev Upravnom odboru,koji donosi odluku u prijemu u članstvo.

Punopravni i pridruženi članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu.

Pridruženi članovi po stjecanju punoljetnosti postaju punopravni članovi Udruge.

Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati fizička ili pravna osoba koja je svojim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Počasni članovi imaju pravo na informaciju, ali ne sudjeluju u aktivnom radu Udruge i nemaju pravo glasa u tijelima Udruge, ali svojim savjetima, znanjem i iskustvom mogu doprinijeti jačanju Udruge, te podizanju časti i ugleda Udruge.

Počasni članovi ne plaćaju godišnju članarinu.

Upravni odbor može donijeti poseban pravilnik kojim će se pobliže definirati način pristupanja Udruzi, te predlaganje i odabiranje kandidata u punopravno, pridruženo i počasno članstvo.
 

 

 

Članak 10.

 

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, mjesecu pristupanja udruzi,adresi stanovanja,broju telefona i mail adresi te  kategoriji članstva, koje su utvrđene statutom te godinu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov

zahtjev.

 

 

Članak 11.

 

Visinu članarine određuje Upravni odbor.

 

 

 

Članak 12.

 

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 

– sudjelovanje u aktivnostima Udruge;

– čuvati i podizati čast i ugled Udruge;

– biti informirani o radu Udruge,

– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,

– birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom;

–   ostvarivati druga prava sukladno odredbama ovog Statuta i odluka donesenih na                       temelju ovog Statuta

 

 

Članak 13.

 

Članstvo u Udruzi prestaje:

– dragovoljnim istupom;

– neplaćanjem članarine za tekuću godinu;

–   donošenjem odluke o isključenju uslijed teškog kršenja Statuta ili nanošenja štete interesima,časti i ugledu Uruge;

–  smrću člana;

–  brisanjem Udruge iz registra.

 

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati

članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku

od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.Skupština je dužna odlučiti o prigovoru u roku od 30 dana računajući od dana dostave prigovora.Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

 

Punopravni članovi imaju dužnost:

 

– poštivati Statut i druge opće akte donesene u skladu sa Statutom Udruge;

– poštivati i provoditi sve odluke koje donesu Skupština, Upravni odbor i druga tijela Udruge u okviru svojih nadležnosti;

– aktivno sudjelovati u ostvarivanju zadaća Udruge;

– plaćati godišnju članarinu;

– čuvati materijalna dobra Udruge;

– izvršavati preuzete obveze;

– svojim djelovanjem i ponašanjem promicati ugled Udruge u javnosti;

– izvršavati druge obveze sukladno odredbama ovog Statuta i odluka donesenih na temelju ovog Statuta.

 

 

 

Članak 14.

 

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge.

 

 

 

IV

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 15.

 

Statutom udruga sama određuje načine rješavanja sporova, što se smatra

sukobom interesa te način njihova rješavanja.

Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja udrugom.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge

kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako

se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće između

članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi

Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona

o mirenju.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se

podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured,

nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke

Arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar

udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

 

 1. V.

 

T I J E L A U D R U G E

 

Članak 16.

 

Tijela Udruge su:

– Skupština

–   Upravni odbor

– Predsjednik

– Dopredsjednik

– Tajnik

–   Blagajnik

 

 

 

 

 

SKUPŠTINA

 

Članak 17.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi punopravni

članovi Udruge.
Trajanje mandata skupštine traje 4.godine
 

 

Članak 18.

 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u

tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

 

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto

održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red

sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne

sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je

predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja

sjednice

 

 

Članak 19.

 

Skupštinu udruge saziva predsjednik osoba za zastupanje upisana u Registar udruga

prije isteka mandata tijelima udruge.

 

Članak 20.

 

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti Tajnik Udruge. U odsutnosti Predsjednika Udruge i Tajnika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom Skupštine.

 

Članak 21.

 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine,

a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna

većina.

 

 

Članak 22.

 

Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:
– priprema, te dvotrećinskom većinom glasova nazočnih punopravnih članova donosi, mijenja ili ukida Statut;

– priprema, donosi, mijenja i ukida druge opće akte;
– bira i razrješava dužnosti članove Upravnog odbora;

– razmatra i potvrđuje godišnji financijski plan;

– razmatra i usvaja izvješće o utrošku financijskih sredstava;
– odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge;
– odlučuje o raspodjeli imovine Udruge;
– daje smjernice za rad udruge;
– razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge;
– odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora;
– donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor;
– obavlja i druge poslove određene zakonom ili statutom.
Skupština punovažno odlučuje ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, osim u slučaju kada Statut određuje drugačije.

 

 

PREDSJEDNIK

 

Članak 23.

 

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

 

Članak 24.

 

Predsjednik:

– zastupa Udrugu,

– saziva Skupštinu Udruge,

– rukovodi radom Skupštine Udruge,

– vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine (ako statutom za to nije odgovorna

druga ovlaštena osoba)

– odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

– utvrđuje prijedlog Statuta (ako za to Statutom nije ovlašteno drugo tijelo udruge) i

predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

– brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

– upravlja imovinom Udruge,

– podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,

– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

– sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar

udruga

– donosi odluku o isključenju člana iz udruge

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 

 

Članak 25.

 

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata:

 • ako sam zatraži razrješenje;
 • ako trajno izgubi sposobnost obavljanja dužnosti;
 • ako djeluje protivno zakonu i Statutu;
 • ako svojim ponašanjem teško povrijedi ugled Udruge.

Odluku o razrješenju dužnosti Predsjednika, na prijedlog Upravnog Odbora Udruge, donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova svih punopravnih članova Udruge i to javnim glasovanjem.

 

 

 

 

DOPREDSJEDNIK

 

Članak 26.

 

Udruga ima Dopredsjednika.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik kojega za to ovlasti Predsjednik, odnosno Upravni odbor u slučaju da to sam Predsjednik nije u stanju učiniti.

Dopredsjednik Udruge obavlja sve zadaće koje im povjeri Upravni odbor, a posebno su zaduženi za izradu izvješća o radu Udruge, za uspostavljanje suradnje sa sličnim domaćim i inozemnim organizacijama i svim institucijama od interesa za Udrugu, te za informiranje javnosti o radu Udruge.
Dopredsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini i Upravnom odboru.
Dopredsjednika Udruge bira Skupština.
Mandat Dopredsjednika traje četiri godine.

 

 

T A J N I K

 

Članak 27.

 

Tajnika udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u udruzi.
Tajnik je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru.
Tajnik udruge vodi Registar članova.
Tajnik udruge je također ovlašten predstavljati i zastupati Udrugu.
BLAGAJNIK

 

Članak 28.

 

Blagajnik obavlja poslove i zadaće koje se odnose na materijalno-financijsko i knjigovodstveno poslovanje udruge te uz to vezano provodi zadaće koje mu Predsjednik i/ili Upravni odbor stave u obvezu.
Blagajnik je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru.
Blagajnika udruge bira Skupština .
Mandat Blagajnika traje četiri godine.

 

VI.

 

I M O V I N A , N A Č I N S T J E C A NJ A I R A S P O L A G A N J E

I M O V I N O M

 

Članak 29.

 

Imovinu udruge čine:
– novčana sredstva,
– pokretne stvari,
– nekretnine,
– druga imovinska prava.

Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, nasljedstva, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave, obavljanjem djelatnosti udruge u skladu sa Zakonom.
Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruge.
Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.
O visini naknade i nagrade odlučuje Skupština.
 

 

Članak 30.

 

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na

razmatranje i prihvaćanje.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.
O visini naknade i nagrade odlučuje Skupština.
 

 

 

VII.

 

P R E S T A N A K P O S T O J A NJ A U D R U G E

 

Članak 31.

 

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku

postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine

Udruge.

 

Članak 32.

 

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka

upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka

likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

 

 

VIII

 

P R I J E L A Z N E I Z A V R Š N E O D R E D B E

 

 

Članak 33.

 

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge

nakon provedene rasprave.

 

Članak 34.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje  Predsjednik Udruge.

 

 

 

U Bilju, 25.09.2015.godine.

 

 

 

Mario Bogdan

PREDSJEDNIK UDRUGE